Основы организации обучения

MAARDU HUVIKOOLI TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKORRALDUSE ALUSED

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Maardu Huvikool MTÜ (80559000) (edaspidi pidaja) poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Maardu Huvikool (edaspidi Huvikool) lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest.

1.2. Huvikool korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.

1.3. Õppetöö toimub Huvikooli poolt renditavas ruumis aadressil Karjääri 7, Maardus. Huvikool võib muuta õpperuumi, -aega ja -perioodi kursuse läbiviimise tingimuste parendamise eesmärgil.

1.4. Õppetöö toimub vastavalt Huvikooli poolt kinnitatud õppe- ja ainekavale, tunniplaanile ja vastava rühma tasemele ja õppemahule.

1.5. Õppetöö toimub koolitustena aastaringselt ning koolituskalendri alusel. Tunnid toimuvad reeglina 2 korda nädalas, korraga toimub 2 õppetundi. Ühe õppetunni kestus on 45 (nelikümmend viis) minutit. Õppetunni pikkuse arvestamise aluseks on akadeemiline tund (1 akadeemiline tund on 45 minutit).

1.6. Õpperühmade suurused on erinevad ja sõltuvad kursuse sisust ja eesmärgist. Õppetöö võib toimuda individuaalõppena, minirühmades (3 – 5 inimest) või rühmatööna (6 – 9 inimest). Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.

1.7. Õppetöö toimub eesti, vene keeles ja inglise keeles.

1.8. Huvikooli asjaajamiskeel on eesti keel.

1.9. Õppetöö toimub hommikuses, päevases või õhtuses töövormis.

1.10. Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud vähemalt:

 • õppekava nimetus;
 • õppekavarühm;
 • õpiväljundid;
 • sihtprupp ja õpingute alustamise tingimused;
 • õppe kogumaht, õppe ülesehitus;
 • õppe sisu;
 • õppemeetodid;
 • õppekeskkonna kirjeldus;
 • õppematerjalide loend;
 • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
 • koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

1.11. Õppekava ja muudatused õppekavas kinnitab Huvikooli pidaja.

1.12. Keeleõppe korralduse, õppekavade ja ajakavaga saab tutvuda kodulehel: www.maarduhuvikool.ee

2. KOOLITUSELE REGISTREERUMINE JA KOOLITUSGRUPI KOMPLEKTEERIMINE

2.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab internetis, e-posti teel (info@maarduhuvikool.ee) või telefoni teel (+372 58048680). Interneti teel registreerunud saavad registreerumise kinnituse e-posti aadressile.

2.2. Koolitustele võetakse vastu soovijad, kes on esitanud kirjaliku registreerimislehe ning  sõlminud kooliga koolituslepingu.

2.3. Õpingute alustamise tingimuseks on suulise vestluse läbimine ja/või veebipõhise keeletesti sooritamine. Osalejate keeletase määratakse enne kursuse algust keeletestiga, mille tulemuse põhjal grupid komplekteeritakse. Õppegrupid moodustatakse enam-vähem samal tasemel keelehuvilistest.

2.4. Minirühm (3-5 inimest) avatakse, kui on vähemalt kolm soovijat ja tavarühm (6-9 inimest) avatakse vähemalt kuue soovija olemasolul.

2.5. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.

2.6. Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri. 

2.7. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt kolmepäevase etteteatamisega.

2.8. On võimalik ka kursusega liituda kursuse jooksul, kui õppegrupis on vabu kohti.

2.9. Õppetöös osalemine fikseeritakse koolitatava allkirjaga.

2.10. Huvikoolil on õigus kursuse algust edasi lükata kuni üks kuu või kursus ära jätta, kui 5 tööpäeva enne kursuse algust on kursusele registreerunud ja arve tasunud õppijaid vähem, kui on vaja minigrupis õppetöö alustamiseks. 

2.11. Kui koolitataval ei ole võimalik mõjuvatel põhjustel koolitusest osa võtta, tuleb sellest koheselt teavitada e-kirja teel (info@maarduhuvikool.ee).

3. KOOLITUSE ALUSTAMINE JA KOOLITUSEL OSALEMINE

3.1. Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on kooli poolt õppegruppi arvatud ning kes on sõlminud koolituslepingu, tasunud õppemaksu või saanud ettevõtte/asutuse poolt tasumist tõendava kinnituskirja.

3.2. Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja esimene tund oma allkirjaga registreerimislehel.

4. KOOLITUSE LÕPETAMINE JA VÄLJAARVAMISE KORD

4.1. Kursus loetakse läbituks, kui õppekava mahust on täidetud vähemalt 75 % ja teised õppekavast tulenevad nõuded (nt koolisisene lõputest, suuline vestlus vms).

4.2. Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolituse lõpetajad kursuse lõpus ankeetküsimustiku.

4.3. Huvikool väljastab tunnistuse koolituse lõpetamise kohta juhul, kui õppija on läbinud koolituse täies mahus ning saavutanud kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. 

         4.3.1. Lõputesti edukal sooritamisel saab kursuse lõpetanu Maardu Huvikooli tunnistuse.

4.4. Huvikool väljastab tõendi koolituses osalemise või selle läbimise kohta juhul, kui õppija ei ole läbinud koolitust täies mahus ja/või ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

4.5. Tunnistusele ja/või tõendile märgitakse  järgmised andmed:
1) õppija nimi ja isikukood;
2) huvikooli nimi ja registrinumber;
3) vastava õppekavarühma registreeringu number Eesti Hariduse Infosüsteemis või
majandustegevusteate number;
4) õppekava nimetus;
5) keeleõppe toimumise aeg ja maht;
6) tõendi või tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev;
7) tõendi või tunnistuse number;
8) koolitajate nimed.

4.6. Tunnistuse või tõendi allkirjastab Huvikooli tegevjuht.

4.7. Tunnistuse kaotamisel, hävimisel või rikkumisel väljastatakse Huvikoolis keelekursuse läbinud isikule tema avalduse alusel vastav duplikaat.

         4.7.1. Tunnistuse duplikaat vormistatakse ja väljastatakse samaselt  originaaltunnistusega. Plangi paremasse ülanurka trükitakse täiendavalt sõna  „DUPLIKAAT“

         4.7.2. Duplikaadi väljastamise hind on 5 eurot.

4.8. Õppija arvatakse koolist välja sooviavalduse põhjal, talle esitatud arve maksmata jätmisel või lepingutingimuste rikkumisel. Igat juhtumist vaadatakse läbi üksikjuhtumi põhiselt.

4.9. Õppijate väljaarvamine koolituselt toimub juhtimisorgani otsusega järgmistel alustel:

 • õppija rikub süstemaatiliselt koolis korda, paneb toime huligaansuse või mõne muu sarnase teo;
 • õppemaksu mittetasumise juhtudel.

5. ÕPPEMAKS JA TASUMISE KORD

5.1. Õppemaksu suuruse ja selle tasumise tähtajad kinnitab Huvikooli juhtkond.

5.2. Õppemaksu suurus sõltub õppetundide arvust ja õpperühma kategooriast; mõnel juhul on rühmale kinnitatud erihind (minirühmad, asutuste rühmad, eriprogrammi järgi töötavad rühmad).

5.3. Tasumine toimub igakuiselt kuuarvete alusel 10 (kümne) tööpäeva jooksul. Kursuse õppemaks on jaotatud võrdseteks osamakseteks.

5.4.Soovi korral võib Õppija/Maksja tasuda korraga terve Kursuse eest ühe maksena.

5.5. Huvikool väljastab arve jookva kuu eest iga kuu viiendaks kuupäevaks. Arve saadetakse e-mailiga. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

5.6. Õppemaksule lisandub õppematerjali maksumus.

5.7. Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud rekvisiitidelel.

5.8. Kui Õppija/Maksja õppemaksu tasumine toimub igakuiselt, siis Huvikool ei kompenseeri Õppija lühiajalist puudumist, sõltumata sellise puudumise põhjustest.

5.9. Mõjuval põhjusel, eelkõige Õppija pikaajalisel haigestumisel või mõne muu ootamatu õppimist takistava asjaolu ilmnemisel, mis kestab rohkem kui 30 päeva, on Õppijal õpingute katkestamise korral võimalik esitada avaldus  Huvikooli tegevjuhile ja taotleda õppemaksu osalist tagastamist veel toimumata õppetundide eest. Huvikool ei tagasta õppemaksu juba toimunud õppetundide eest.

5.10. Õppemaksu tasumisega viivitamisel on Huvikoolil õigus nõuda ja Õppijal/Maksjal kohustus maksta viivist 0,15% tasumata summalt päevas kuni selle summa täieliku tasumiseni.

5.11. Püsikliendid (läbinud meie juures vähemalt ühe kursuse) saavad soodustust 5%.

5.12. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.

6. KOOLITUSEST LOOBUMINE

6.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada viivitamatult kooli e-kirja teel (info@maarduhuvikool.ee)

6.2. Juhul kui õppija/maksja on tasunud arve täies mahus, tagastatakse summa saamata jäänud tundide eest või lükatakse tunnid edasi. 

6.3. Juhul kui õppija/maksja õppemaksu tasumine toimub igakuiselt ning õppija loobub hiljem koolitusest Huvikoolist mitteoleneval põhjusel, siis Huvikool ei kompenseeri ega tagasta õppemaksu.

6.4.  Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele kursusele.

7. HUVIKOOLI JA ÕPPIJA KOHUSTUSED

7.1. Huvikool kohustub:

         7.1.1. korraldama Õppija koolitust vastavalt Õppetöö korralduse tingimustele;

         7.1.2. tagama Kursuse õppekava täitmiseks vajalike kvalifitseeritud õpetajate olemasolu;

         7.1.3. varustama Õppijat õppetööks vajalike õppematerjalidega;

         7.1.4. väljastama Õppijale vastavalt kehtivale korrale vastavasisulise õiendi;

         7.1.5. edastama lepingusse korrektselt märgitud Õppija/Maksja andmed Maksu- ja Tolliametile tulumaksu tagastuse saamiseks.

7.2. Õppija kohustub:

          7.2.1. osa võtma õppekavas ette nähtud õppetundidest vastavalt kehtivale õppekorraldusele ja suhtuma õppetöösse kohusetundlikult;

          7.2.2. täitma Huvikooli sisekorraeeskirja nõudeid;

          7.2.3. hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolitusasutuse vara;

7.3. Õppija/Maksja kohustub teavitama Huvikooli elukohaandmete ning Maksu- ja Tolliametile edastatavate andmete muudatusest.

7.4. Maksja kohustub tasuma õppemaksu vastavalt Huvikoolis kehtestatud korrale ja tagama Õppija osavõtu tundidest.

8. KOOLITAJATE KVALIFIKATSIOONINÕUDED

8.1. Koolitajad peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

9. VAIDLUSTE LAHENDAMISE KORD

9.1. Huvikooli pidaja ja õppija/koolitaja vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju maakohtus.

9.2. Ettepanekuid ja kaebusi saab esitada ainult kirjalikult.

9.3. Kõigile kirjalikele ettepanekutele ja kaebustele vastatakse mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva möödudes ettepaneku või kaebuse registreerimisest, avaldajale sobival viisil. Kirjalikke ettepanekuid ja kaebusi menetleb keeltekooli tegevjuht , kaasates asjasse puutuvaid isikuid.

4.4. Anonüümseid ettepanekuid ja kaebusi ei registreerita ega menetleta üldises korras.

10. RAKENDUSSÄTTED

10.1. Huvikooli  õppekorralduse kord  kehtib alates 03.01.2019.